Study of the thermal influences on the level by multiple determination of i angle

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Borodulin G. M. Izmenenija v porjadke opredelenija ugla i. — «Geodezija i kartografija», 1961.
  2. Instrukcija po Nivelirovaniju I, II, III i IV klassov, M„ «Nedra», 1966.
  3. Monchenko I. M. Vlijanie fokusirovanija zritel'nyh trub na izmenenija ih vizirnyh osej. — «Geodezija i kartografija», 1959 № 1.
  4. Patova Z. F. Nekotorye usovershenstvovanija v metodike vysokotochnogo nivelirovaiija. — V sb.: Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, vyp. 13. Izd-vo L'vovskogo un-ta, 1971.
  5. Jentin I. I. Vysokotochnoe nivelirovanie. — Tr. CNIIGAiK, vyp. 111, M., 1956.
  6. Mohr А. Beseitigung des Meigungsfehlers der Zielachse eines Feinnivellier­instrumentes. — «Vermessungstechnik». 1958. № 6.