Some aspects of the problem of modeling the legend of socio-economic maps

Received: May 07, 1973
1
Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

1. Aslanikashvili A. F. Kartografija (voprosy obshhej teorii). Avtoreferat doktor. diss. Tbilisi. 1969.
2. Bapanskij N. N. Jekonomicheskaja geografija. Jekonomicheskaja kartografija. M., Geografgiz, 1960. " 
3. 3apuckaja I. P. Sostavlenie special'nyh kart prirody. Izd-vo MGU. 1966.
4. Preobrazhenskij A. I. Jekonomicheskaja kartografija. M.. Uchpedgiz. 1953.
5. Hake Günter Der Informationsgehalt der Karte-Merkmale und Mase. Grundsatzfragen Kartographie, Wien. 1970.