About the measurements errors impact of mapping symbols on the accuracy of determination of their quantitative characteristics on the map

1
Yurii Fedkovych Chernivtsi National University
  1. Preobrazhenskiy A.I. Ekonomicheskaya kartografiya. M.. Uchpedgiz. 1953.
  2. Salishchev K.A. O tochnosti kolichestvennykh opredeleniy po spetsialnym kartam. M„ Izd-vo MGU. 1963.
  3. Calishchev K. A. Kartografiya. M.. «Vysshaya shkola». 1971.
  4. Ratajski L. Mapy przemyslu. ich wlasciwosci metodyczne i kartometryczne. — Prace Geograficzne. 1966. № 56.