The use of long-baseline radio interferometry for geodesy (orthogonal triangulation)

1
Lviv Polytechnic National University

1.   Berk B. Interferometry s bol'shimi bazami. — «UFN», 1970, t. 101, vyp. 3.

2.   Dubinski j B. A., Slysh V. I. Radioastronomija. M., «Sovet¬skoe radio», 1973.

3.   Zho i golov i.ch I. D. Sovmestnoe ispol'zovanie sinhronnyh foto¬graficheskih i lazernyh nabljudenij ISZ i nabljudenij radnonnterfero- metrom s dlinnoj bazoj. — V sb.: Nabljudenija ISZ, Ka 12. Praga, 1373.

4.   I z o t o v A. A i dr Osnovy sputnikovoj geodezii. M., «Nedra», 1974.           ’

5.   Ma tv se n ko L. I. Radiointerferometry. M., «Znanie», 1974.

6.   Troicki j V. S. Radioastronomicheskij metod izmerenija rasstoja¬nij mezhdu kontinentami i sverki chasov. — «Izv. vuzov. Geodezija i ajero¬fotos#emka», 1970, vyp. 1.

7. Broten N. VV. et al. Long base line interferometry, a new techni­que. — «Science», vol. 156, 1967, Jtinc.

8. Joncs H. E. Geodetic Ties between Continents by Means of Radio Tcleskopes. — «Canadian Surveyor», 1969. № 4.

9. Rehse H. Die orthogonaltriangulation. — «Vermess. techn.», 1972, № 8.