The method of accounting for changes in the permanent correction of the gyrotheodolite

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Agapov A. V. Giroskopy. Proizvodstvo i issledovanie. M. Mashinostroenie, 1969. 
2. Voronkov N. N., Ashimov N. M. Giroskopicheskoe orientirovanie. M., Nedra, 1973.
3. Kovalev M. P. Opory i podvesy giroskopicheskih ustrojstv. M., Mashinostroenie, 1970. 
4. Kutyrev V. V., Makarov I. A. Opredelenie orientirnyh napravlenij s tochnost'ju 5—7" giroteodolitami. — Geodezija i kartografija, 1973, № 10. 
5. Sidorik R. S., Rusin M. I. O tochnosti opredelenija istinnyh azimutov giroteodolitami GI-B2. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1973, № 1. 
6. Sidorik R. S., Shevchuk P. M., Jacjuk I. I. O tochnosti orientirovanija napravlenij giroteodolitami GI-B2. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1977, vyp. 26. 
7. Torochkov V. Ju. Giroteodolity. M., Nedra, 1970.