Topological properties of geodesic resections

Authors:
1
Kommunarskiy Mining and Metallurgical Institute

1. Baran P. I., Radov S. G. Obshhee reshenie zadach opredelenija pary tochek metodom vzaimnoj obratnoj zasechki. — Geodezija i kartografija, 1976, № 6. 
2. Korobkov S. A. Primenenie teorii grafov v geodezii. M., Nedra, 1976. 3. Teorija grafov/Belov V. V. i dr. M., Vysshaja shkola, 1976.