The study of refraction influence for high-precision leveling

Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1.    A. L. Ostrovskij, L. S. X i zh a k, I. N. K m e t k o. Vlijanie refrakcii v vysokotochnom nivelirovanii. Respublikanskij mezhvedomstvennyj nauchno-tehnicheskij sbornik «Geodezija, kartografija i ajerofotosemka», vyp. 2, L'vov, 1965.
2.    L. R. Struver i A. P. Istomin. Termojelektricheskij metod izmerenija gradienta temperatury vozduha v prizemnom sloe asmosfery. Trudy GGO, vyp. 129, L., 1962.
3.    I. I. Jentin. Vysokotochnoe nivelirovanie. Trudy CNIIGAiK, vyp. 111, M„ 1956.