Working formulas of the photogrammetric method of determining the shifts of profile line benchmarks

1
Department of Engineering Geodesy, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  1. Gajdaev P. A., Bol'shakov V. D. Teorija matemagicheskoj obrabotki geodezicheskih izmerenij. M., Nedra, 1969.
  2. Patenko D. E., Oberemok L. V. O vlijanii temperatury na fkusnoe rasstojanie kamery fototeodolita. - Geodezija i kartografija, 1970, № 8.
  3. Serdjukov V. M. Fotogrammetrija v promyshlennom i grazhdanskom stroitel'stve. M., Nedra, 1977.
  4. Spravochnik geodezista. M., Nedra, 1969.
  5. Sytnik V. S. Osnovy analiza i rascheta tochnosti geodezicheskih izmerenij v stroitel'stve. M., Strojizdat, 1974.