The calculation of the change of the constant correction of gyrotheodolite

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University
  1. Vasil'chenko V. P., Muha V. I. Sposob ucheta izmenenija postojannoj popravki gireteodolita. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1979, vyp. 29.
  2. Pustyl'nik E. I. Statisticheskie metody analiza i obrabotki nabljudenij. -— M. : Nauka, 1968.