The partial classification of geodetic models and their comparative analysis

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Bojko A. V. Metodi i sredstva avtomatizacii topograficheskih s#emok. — , M.: Nedra, 1980.
  2. Bocharov I. K. Metody matematicheskoj statistiki v geografii. — M. : Mysl', 1971.
  3. Maljavskij B. K., Zharnovskij A. L. O cifrovom modelirovanii rel'efa zemnoj poverhnosti. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1977, № 5.
  4. Salishhev K. A. Zadachi kartografii i avtomatizacii. — Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka, 1967. № 4.
  5. Smirnov V. I. Kurs vysshej matematiki — M. : Nauka, 1974, t. 1.
  6. Shtoff V. A. Modelirovanie i filosofija. — M.: L. Nauka. 1966.
  7. Jeshbi U. Vvedenie v kibernetiku. — M : IL, 1957.
  8. Rosenbluth A., Wiener N. The role of models in science. - Phi. Sci., 1945, v. 12, N 4.