Determination of the displacement of the object by the pseudoparallax method with the use of the long-focus photocamera

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Blohin N. A. Stereofotogrammetricheskaja nazemnaja s#emka. — M.: SNTI, 1937.
  2. Serdjukov V. M. Fotogrammetrija v promyshlennosti i grazhdanskom stroitel'stve. — M.: Nedra, 1977.
  3. Finkovskij V. Ja., Turuk D. I. Stereofotogrammetrichesknj sposob opredelenija deformacij bortov i ustupov kar'era. — Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1979, vyp. 30.