Photographic method of the obtaining of the simple anamophic pictures

1
Moscow University
2
Moscow University
  1. Vasilevskij L. I. Anamorfirovannye karty peremennogo masshtaba i ih primenenie v jekonomicheskoj kartografii. — V kn.: Novoe v tematike, soderzhanii i metodah sostavlenija jekonomicheskih kart. M., 1970.
  2. Raspolozhenskij N. A., Sventjek Ju. V., Tikunov V. S. O vozmozhnostjah primenenija jelektricheskogo modelirovanija v geografii. — Vesti. Mosk. un-ta, Ser. geogr. 1972, №4.
  3. Raspolozhenskiy N. A., Sventek Yu. V., Tikunov V. S. Automation of compilation process of anamorpholic images. — Automation the new trend in cartography. Budapest, 1974.
  4. Skoda L., Robertson J. С. Isodemographic map of Canada. — Geogr. Pap. Lands Dir. Dep. Environ., 1972, № 50, VIII.