On the reduction of the plan—height location of the underground communication, determinated by the induction method on the mountain slope

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Instrukcija po s#emke i sostavleniju planov podzemnyh kommunikacij. — M.: Nedra, 1978.
  2. Levchuk G. P., Novak V. E., Konusov V. G. Prikladnaja geodezija: Osnovnye metody i principy inzhenerno-geodezicheskih rabot. — M.: Nedra, 1981.
  3. Hohlov I. V. Geodezicheskie pribory dlja s#emki inzhenernyh sooruzhenij. — M.: Nedra, 1981.