On the some uncertainties of the photographic method of the field astronomical determinations

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
  1. Al'bickij V. A. i dr. Kurs astrofiziki i zvezdnoj astronomii. — M.: Gostehizdat, 1951.
  2. Izotov A. A. i dr. Osnovy sputnikovoj geodezii. — M.: Nedra, 1974.
  3. Kovalenko V. A., Kolgunov V. M. Ob opytnyh astronomicheskih nabljudenijah fotograficheskim sposobom. — Geodezija i kartografija, 1976, № 3.
  4. Kovalenko V. A. Ob obrabotke fotograficheskih nabljudenij odnoj zvezdy. Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1981, vyp. 34.
  5. Kolgunov V. M., Goncharenko Ju. Ja. Polevoj programmnyj hronoregistrator dlja astronomicheskih nabljudenij fotograficheskim sposobom — Geodezija i kartografija, 1977, № 8.
  6. Kolupaev A. P., Mauerer V. G., Starostin A. M. Prakticheskoe rukovodstvo po geodezicheskoj astronomii. — Tr. CNIIGAiK, 1962, vyp. 148.