About the procedure of obtaining the temperature field statistics of an industrial enterprise

Authors:
1
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
  1. Mihok G., Ursjanu V. Vyborochnyj metod i statisticheskoe ocenivanie. — M.: Finansy i statistika, 1982.
  2. Nikol'skij E. K. Analiz izmeritel'nyh sistem s pozicij dejstvija vlijajushhih faktorov. — V kn.: Materialy X nauchno-tehnicheskoj konferencii. Sekcija geod,, geol. i razvedki torf. mestorozhdenij, Kalinin, 1977, ch. 1.
  3. Shvarc G. Vyborochnyj metod. — M.: Statistika, 1978.