About reliaf classification

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University; Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas , Department of Geodesy, Cartography and Cadastre, Uman National University of Horticulture

1. Bojko A.V. Metody i sredstva avtomatizacii topograficheskih s#emok.-M.:Nedra, 1980.

2. Duda R., Hart P. Raspoznavanie obrazov i analiz scen.-M.: Mir, 1976.

3. Edinye normy vyrabotki (vremeni) na geodezicheskie i topograficheskie raboty: Kameral'nye raboty.- M.:Nedra, 1966.

4. Rudyj R.M. K analizu rel'efa mestnosti.- Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1984, vyp. 40.

5. Beyer A. Zur Erfassung glachen Galahdes durch willkurlich verteilte Hohenpunkte.- Vermesungstechnike, 1972, v.20, №7.

6. Silar F. Interpolace vysek pomoci digital niho modelu terenu.- Geod. a kartogr. obz., 1972, v. 18, №10.