Anomalous gravitational field and recent vertical crustal movements in Eastern Europe

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

1. Zazuljak P.M., Zingeo V.E., Kirichuk V.V. Nekotorye voprosy statisticheskoj intepritacii anomal'nogo gravitacionnogo polja Zemli. -v kn.6 Izuchenie Zemli kak planety metodami astronomii, geofiziki i geodezii. K., 1982.

2. Zazuljak P.M., Zinger V.E., Kirichuk V.V., Meshherjakov G.A. Pole dispersij anomalij sily tjazhesti Zemli i geologicheskie struktury materikov.- Geodezija, kartografija i ajeroftos#emka, 1982, vyp. 36.

3. Zazuljak P.M., Zinger V.E., Kirichuk V.V., Meshherjakov G.A. Pole dispersij anomalij sily tjazhesti Zemli i struktury okeanicheskogo dna.- Geodezija, kartografija i ajeroftos#emka, 1983, vyp. 37.

4. Zazuljak P.M., Zinger V.E., Kirichuk V.V., Meshherjakov G.A. Pole dispersij anomalij sily tjazhesti Zemli i teorija global'noj tektoniki.- Geodezija, kartografija i ajeroftos#emka, 1983, vyp. 37.

5. Kirichuk V.V., Skryl' V.D. O nestacionarnosti polja skorostej sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory. - Geodezija, kartografija i ajeroftos#emka, 1980, vyp. 31.