Investigation of the errors of the closing of the horizon

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Instrukcija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR.- M.:Nedra, 1966.

2. Krasovskij F.N., Danilov V.V. Rukovovdstvo po vysshej geodezii. M., 1939.

3. Nikiforov B.I. Makarov G.V. Obrabotka izmerenij, proizvedennyh sposobom krugovyh priemov.- Geodezija i aerofotos#emka, 1968, №6.

4. Shul'man V.M., Kurushin A.M. Sistematicheskie oshibki zamykanija gorizonta v sposobe krugovyh priemov.- Geodezija i kartografija, 1965, №9.