Investigation of the resent crustal movements in the Zakarpathian deep fault zone

1
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics named after. SI. Subbotin NAS of Ukraine
2
Ukrainian national forestry university dailyschedule
3
Lviv Polytechnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
4
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University

1. Virovec Ju.B., Naumov Ja.V., Ostrovskij A.L. Jetalonnyj geodezicheskij poligon v gornom rajone. - Geodezija i kartografija, 1971, №12.

2. Geologicheskoe sroenie i gorjuchie iskopaemye Ukrainskih Karpat. - Tr. UkrNIIGRI, 1971, vyp. 25.

3. Hofshtein I.D., Somov V.I., Kuznetsova V.H. Vyvchennia suchasnykh rukhiv zemnoi kory v Karpatakh.- K.:Nauk. dumka, 1971.

4. Karpatskij geodinamicheskij poligon.- M.:Sov. radio, 1978.

5. Kuznecova V.G. Lokal'nye vremennye izmenenija geomagnitnogo polja v sejsmoaktivnom Zakarpatskom progibe.- Geofiz. zhurn., 1981, t. 3, №6.

6. Mel'nichuk M.I. O geneticheskij svjazi sejsmicheskih processov s tektonikoj Karpatskogo regiona. - Geofiz. zhurn., 1982, t.4, №2.