The methhods of the geodetical control straight line axis of kiln's revolution during functioning unit

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Politecnic National University

1. Zacarinnyj A.V. Avtomatizacija vysokotochnyh inzhenerno-geodezicheskih izmerenij.-M.:Nedra, 1976.

2. Kuz'o I.V., Mikol'skij Ju.N., Shevchenko T.G. Sovremennye metody kontrolja ustanovki oborudovanija.-L'vov: Vishha shk., 1982.

3. Sistema planovo-predupreditel'nogo remonta oborudovanija cementnyh zavodov.M.:Strojizdat, 1980.

4. Jambaev H.K. Vysokotochnye stvornye nabljudenija.-M.:Nedra, 1978.