About the determination of the depth of underground communication on the mountain slope by means of the induction method

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Derbal A.I.O redukcii planovo-vysotnogo polozhenija pozemnyh kommunikacij, opredelennogo indukcionnym metodom na gornom sklone. - Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1983, vyp. 38, s.14-16.

2. Instrukcija po s#emke i sostavleniju planov podzemnyh kommunikacij. - M.: Nedra, 1978, - 44s.