Instrumental and graphical - analytical method of the determination of the reduction elementsments

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

1. Assurov V.L., Kutuzov M.N. Vysshaja geodezija. – M.:Nedra, 1979. – 397s.

2. Bakanova V.V. Geodezija. - M.:Nedra, 1980. – 276s.

3. Krasovskij F.N., Danilov V.V. Rukovodstvo po vysshej geodezii. – M.: Redbjuro GUGK pri SNK SSSR, 1939, ch.1, vyp.2. -409 s.

4. Rabinovich B.N. Osnovy postroenija opornyh geodezicheskih setej. – M.: Geodezizdat, 1954. – 378s.

5. Sudakov S.G. Osnovnye geodezicheskie seti. - M.:Nedra, 1975. – 367s.

6. Instrukcija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR. - M.:Nedra, 1966. – 340s.

7. Instrukcija po poligonometrii i trilateracii. - M.:Nedra, 1976. – 360s.