On the possibility of applying the Fechner coefficient in the mathematical processing of geodetic measurements

1
Lviv Polytechnic National University
2
Department of Geodesy, Institute of Geodesy, Lviv Polytechnic National University

1. Kemnic Ju.V. Obrabotka zavisimyh rezul'tatov izmerenij. – M.:Nedra, 1970. – 188s.

2. Migal' N.K., Hizhak L.S. Issledovanie stohasticheskoj zavisimosti mezhdu kojefficientami refrakcii razlichnyh napravlenij. - Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1973, vyp. 18, s. 34-38.

3. Ferster Je., Renc B. Metody korreljacionnogo i regressionnogo analiza. – M.: Finansy i statistika, 1983. – 302 s.