Investigation of the asymmetry phenomena of the astronomical refraction of zenith distances 30<z<50

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

1. Vasilenko N.A. Opredelenie astronomicheskoj refrakcii u gorizonta v razlichnye periody goda. - Astronomija i astrofizika, 1972, t. 17, s. 42-48.

2. Vasilenko N.A. Analiz anomalij astronomicheskoj refrakcii. - Astronomicheskij cirkuljar, 1974, №840, s. 3-8.

3. Mazaev A.V. Issledovanie astronomicheskoj refrakcii po materialam nabljudenij. - Vestnik VIKA im. V.V. Kujbysheva, 1955, №88, s. 71-76.

4. Tablicy po geodezicheskoj astronomi. - Tr. CNIIGAiK, 1963, vyp. 163, s. 89-122.

5. Kirichuk V.V. Issledovanie astronomicheskoj refrakcii vblizi gorizonta : Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk. - L., 1972, s. 22.

6. Krat V.A. Kvoprosu o refrakcionnyh anomalijah. - Astronomicheskij zhurnal, 1934, t. 11, № 2, s. 34-41.

7. Kolchinskij I.G. Issledovanie refrakcii sveta v zemnoj atmosferei : Avtoref. dis.... d-ra fiz.-mat. nauk. - K., 1968. - 49 s.