On the degree of lunar-solar tide effect on the results of precision leveling

1
National Forestry University of Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University

1. Abalakin V. K. Osnovy jefemeridnoj astronomii. M., 1979.

2. Astronomicheskij ezhegodnik SSSR na 1984 god. M., 1981.

3. Kolmogorov V. G., Kolmo­gorova P.P. Ob uchete prilivnyh popravok pri izuchenii sovremennyh verti­kal'nyh dvizhenij zemnoj poverhnosti//Izv. vuzov. Geodezija n ajerofotos#emka. 1968. Vyp. 3. S. 90—97.

4. Nivelirovanie I i II klassov. Prakticheskoj rukovodstvo. M., 1982.

5. Urmancev F. M. Grafiki popravok v nivelirnye prevyshenija za lunno-solnechnoe pritjazhenie//Izv. vuzov. Geodezija i ajerofotos#emka. 1972. Vyp. 2. S. 60—68.

6. Urmancev F. M. O priblizhennom vychislenii lunno-solnechnoj popravki v rezul'taty nivelirovanija // Izv. vѵzov Geodezija i ajerofotos#emka. 1970. Vyp. 3. S. 95-98. 7. Jurkina M. I. O prilivnyh popravkah v geodezii// Veröffentlichungen des Zentrallinstituts für Fhysik der Erde 1985. Nr. 81. Teil 11. S. 156—159.

8. Franke A. Die Berechnung der Lunisolarkorrektur mit Hilfe eines PL/I - Programms//Vermessungstechiiik. 1977. N I. S. 23—24.

9. Steinberg I. Verbesserung der Nivellementergebnisse hohev Genauigkeit durch Anbringen einer Gezeitkorrection//Vermessungstechnik. 1966. N 3. S. 104—109.