Optimal design of measurement accuracy in a multi-bit geodetic network

1989;
: 133 - 137
1
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1. Banov B. Algorit#m za izbor na optimalen broi izmervanija v geodezicheski mrezhi//Geodezija, kartografija i zemleustrojstvo. 1981. Vyp. № 9, S. 20—23. 
2. Bol'shakov V. D., Markuze Ju. I. K voprosu proektirovanija geodezicheskih setej v neskol'ko stadij // Izv. vyssh. ucheb. zaved. Geodezija i ajerofotos#emka, 1980. T. 15. S. 3-7. 
3. Edinye normy vyrabotki (vremeni) na geodezicheskie i topograficheskie raboty. M., 1982. 
4. Instrukcija o postroenii gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR. M., 1966. 
5. Instrukcija po poligonometrii i trianguljacii. M., 1976. 
6. Instrukcija po topograficheskoj s#emke v masshtabah 1:5000, 1:2000, 1: 1000. M., 1985.
7. Tretjak K. R. Optimal'noe proektirovanie shem izmerenij v setjah trilateracii // Geodezija, kartografij i ajerofotos#emka. 1985. Vyp. 42. S. 109-113. 
8. Fletcher R., Rowell M. J. D. A Rapidly Convegent Descent Method for Minimization // Computer. J. 1963. № 6. R. 18-19. 
9. Misehke C.R. An Introduction to Computer – Aided Desing, Englewood Cliffs. N. J. Prentice – Hall, 1968.