Spatial analytical routing phototriangulation

Authors:
1
Lytva
  1. Vajnauskas V. V., Palipajtis A. A. Optimal'nye algoritmy v arhi¬tekturnoj fotogrammetrii // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1984. Vyp. 39.
  2. Vajnauskas V. V., Jarutis R. A. Prostranstvennoe fototriangulirovanie po nemetricheskim snimkam // Geodezija i kartografija. 1987. № 10.
  3. Vajnauskas V. V. Prostranstvennoe fototriangulirovanie na priborah universal'nogo tipa s uchetom uslovij azimutov, bazisov i gorizontal'nyh ploskostej // Nauch. tr. vyssh. ucheb. zaved. LitSSR. 19. Stroitel'stvo i arhitektura. 1963. T. 11.
  4. Vajnauskas V. V. Ispol'zovanie dopolnitel'noj izmeritel'noj informacii v fotogrammetrii pri postroenii proektivnyh modelej II Geodezija i kartografija. 1989. № 5.
  5. James R. Lucas. Aerotriangulation without ground control // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 1987. V. 53.