Empirical models sediments of engineering structures on the basis of autoregression with minimal variance

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Dzhenkins G., Vatte D. Spektral'nyj analiz i ego prilozhenii. M., 1972.
  2. Nikitin A. A. Teoreticheskie osnovy obrabotki geofizicheskoj informacii. M., 1986.
  3. Spravochnik po special'nym funkcijam s formulami, grafikami i matematicheskimi tablicami / Pod. red M. Abramovica i N. Stigana. M., 1979.
  4. Chetyrkin E. M., Kalihman N. L. Verojatnost' i statistika. M., 1982.