Investigation of the quartz clock of the universal field chronograph

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The universal field chrono-regressor (UPC) for astronomical determinations was developed at the Lviv Polytechnic Institute on the basis of the software chrono-recorder PPK-75 [1].

  1. Kolganov V. M„ Goncharenko Ju. Ja. Polevoj programmnyj hronopegistpator dlja astronomicheskih nabljudenij fotograficheskim sposobom // Geodezija i kartografija. 1977. № 8 
  2. Kolupaev A. P. O trebovanijah k kachestvu hronometrov i ocenke ih dostoinstva//Geodezija i kartografija. 1958. № 5.
  3. Kolupaev A. P., Mauerer V. G., Starostin A. M. Prakticheskoe rukovodstvo po geodezicheskon astronomii // Tr. CNIIGAiK 1962. Vyp. 148.
  4. Kuznecov A. N. Geodezicheskaja astronomija. M., 1966.
  5. Rukovodstvo po astronomicheskim opredelenijam : Geodezicheskie, kartograficheskie instrukcii, normy i pravila. M., 1984.
  6. Uralov S. S. Sovremennye problemy geodezicheskoj astronomii // Issledovanija po geodezii, ajerofotosemke i kartografii. 1978. Vyp. 3(1)