Accuracy and reliability of algorithms for equalization of the digital stereopair model

1992;
: 121 - 126
Authors:
1
Lytva

1 Vajnauskas V. V., Pleskachauskas A. A. K razrabotke algoritmov dlja reshenija nekotoryh fotogrammetricheskih zadach//Geodezija i kartografija. 1985. № 12. S. 26—30. 
2. Vajnauskas V. V. Voprosy tochnosti analiticheskoj fotogrammetrii pri s#emke s nebol'shih otstojanij // Geodezija i kartografija. 1985. № 3. S. 35-39. 
3. Vajnauskas V. V., Jarutis I. L. Prostranstvennoe fototriangulirovanie po nemetricheskim snimkam // Geodezija i kartografija. 1987. № 10. S. 34—38. 
4. Vajnauskas V. V Prostranstvennoe fototriangulirovanie pod usloviem kollinearnosti //Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1986. Vyp. 47. S. 105-109. 
5. Vajnauskas V V Prostranstvennoe fototriangulirovanie pri sovmestnom ispol'zovanii uslovij komplanarnosti i kollinearnosti // Geodezija i fotogrammetrija v gornom dele. 1988, Sverdlovsk. S. 45—51.