Determination of skewing of the bridge and running wheels of the crane by laser-mirror devices with an arbitrary beam direction

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

1 GOST 24378—80E Krany mostovye jelektricheskie. Tehnicheskie usslovija. — Vved. 01.01.79. 
2. Kuz'min V. I., Nalivajko T. A. Geodezicheskij kontrol' uglov perekosa hodovyh koles mostovyh pod#emnyh kranov // Iizh. geodezija, 1989. Vyp. 33. S. 58—62