About one method of calculating elements of the external gravitational field of the Earth.

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Molodens'kij M. S. Osnovnye voprosy geodezicheskoj gravimetrii // Tr. CNIIGAiK. 1945. Vyp. 42. S. 1—107.
  2. Monin I. F. Novyj metod vychislenija jelementov vneshnego gravitacionnogo polja i figury topograficheskoj poverhnosti Zemli // Astronom. zhurn. AN SSSR. 1966. T. 13. Vyp. 3. S. 670—677.
  3. Pellinen L. P., Nejman Ju. M. Fizicheskaja geodezija // Itogi nauki i tehniki. Geodezija i ajeros#emka. 1980. S. 1—132.