On the presentation of the theory of two-group equilibrium of geodetic networks.

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Bol'shakov V. D., Markuze Ju. I. Gorodskaja poligonometrija. M., 1979.
  2. Markuze Ju. I. Algoritm uravnivanija kombinirovannyh geodezicheskih setej. M., 1972.
  3. Markuze Ju. I. Uravnivanie i ocenka tochnosti planovyh geodezicheskih setej. M., 1982.
  4. Monin I. F. K teorii dvuhgruppovogo uravnivanija korrelirovannyh velichin // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1981. Vyp. 40. S. 86—90.
  5. Monin I. F. Ob ocenke tochnosti dvuhgruppovogo uravnivanija korrelirovannyh velichin // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1987. Vyp. 46. S. 69—71.
  6. Monin I. F. K ocenke tochnosti dvuhgruppovogo uravnivanija korrelirovannyh velichin // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1990. Vyp. 52. S. 109—110.