Application of GIS and digital methods for the processing of aerial photographs for creating and updating cadastral plans

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The technology of creation and updating of cadastral plans with application of GIS and digital methods of aerial images processing is considered in the paper. The results of the implemented experiments on using of this technology with use of program MAP 2000 are shown. It is proposed the recommendations concerning on the processing of digital map and aerial photo imageries

1.    Geoinformacionnaja sistema KARTA 2000. Rukovodstvo pol'zovatelja. Versija 6 64 Noginsk 1995-2000 g g - 209s.
2.    Geoinformashjunnaja sistema PANORAMA. Sozdanie i redaktirovanie vektornyh kart. Noginsk 1999 g. - 22s.    '
3.    Dorozhynskyi O.L., Onysko B.M., Romanyshyn P.O., Chornokin V.Ia. Stvorennia tsyfrovykh kartohrafichnykh materialiv dlia inventaryzatsii zemel z vykorystanniam analitychnykh fotohrammetrychnykh pryladiv”. Visnyk heodezii ta kartohrafii №4. Kyiv 1998.
4.    Novakovskij B.A. Fotogrammetrija i distancionnye metody izuchenija Zemli:    kartografo-fotogrammetricheskoe modelirovanie. - M.: Izd-vo MGU. 1997. - 208 st.