Berezhany geodetic polihon: 10 years of GNSS-measurement

2010;
: pp. 22-24
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Features of processing of the high-precision geodetic networks created with use of satellite technologies are considered.

 

  1. Kolgunov V.M., Lityns'kyj V.O. Modernizacija planovoi' merezhi Berezhans'kogo navchal'nogo geodezychnogo poligona [Modernization of the planned network Berezhansky educational geodesic polygon]. Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja [Geodesy, Cartography and Aerial Photography], 2001, Vyp. 61, pp. 63–69.
  2. Kolgunov V.M., Lityns'kyj V.O. Doslidzhennja tochnosti nivelirnoi' merezhi Berezhans'kogo navchal'¬nogo geodezychnogo poligona [Research precision leveling network Berezhansky navchal¬noho geodesic polygon ]. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. prac' [Modern achievements in geodetic science and industry: Coll. Science. Works]. L'viv: Liga-Pres, 2002, pp. 159–160.
  3. Kolgunov V.M., Lityns'kyj V.O., Savchuk S.G. Zastosuvannja GPS-sposterezhen' dlja vymirjuvannja Berezhans'kogo linijnogo bazysu. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva: Zb. nauk. prac' [The use of GPS-observations to measure linear basis Berezhansky Zastosuvannja GPS-sposterezhen' dlja vymirjuvannja Berezhans'kogo linijnogo bazysu]. L'viv: Liga-Pres, 2004, pp. 83–85.
  4. Trevogo I., Savchuk S., Denysov O., Dvulit P., Glotov V., Volchko P. Naukovyj geodezychnyj poligon dlja metrologichnoi' atestacii' geodezychnyh pryladiv ta tehnologij [Science geodetic ground for metrological certification geodetic instruments and technologies ]. Zb. nauk. pr. “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva” [Modern achievements in geodetic science and industry: Coll. Science. Works]. L'viv: Vyd-vo Nac. un-tu “L'vivs'ka politehnika”. 2005, pp. 33–43.
  5. Trevogo I., Savchuk S., Cjupak I. ta in. Etalonnyj geodezychnyj poligon dlja metrologichnogo kontrolju pryjmachiv suputnykovyh sygnaliv [The reference geodetic ground for metrological control of the satellite signals ]. Zb. nauk. pr. “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva” [Modern achievements in geodetic science and industry: Coll. Science. Works]. L'viv: Vyd-vo Nac. un-tu “L'vivs'ka politehnika”. 2008, issue.I (15), pp. 55–60.