Conceptual foundations of monitoring of land markets and land improvements for implementation of evaluation activity

2011;
: pp. 167 - 174
1
Lviv Polytechnic National University

The theoretical and practical aspects of the monitoring of property markets for realization of evaluation activity are explored. The necessity of realization of monitoring in the process of determination of cost of the real estate is grounded. The sequence of executions during realization of monitoring of property markets is certain.

 1. Vytvyts?kyy YA. S. Ekonomichna otsinka hirnychoho кapitalu naftohazovyh kompanіy : monohrafiya [Economic evaluation of mining capital of oil and gas companies: monograph]. Ivano-Frankivs?k: INFUNH , 2007, 431 p.
 2. Tretyak A.M., Panchuk O.YA., Druhak V.M.  and others Teoretyko -metodolohichni osnovy derzhavnoho zemel?noho kadastru v Ukrayini [Theoretical and methodological foundations of the state land cadastre in Ukraine] pid zah . red A.M. Tretyaka. Kyiv: TOV TSZRU , 2003, 253 p.
 3. Suchasnyy tlumachnyy slovnyk ukrayins?koyi movy : 50 000 sliv [Dictionary of Modern Ukrainian language: 50 000 words] za zah . red. d -ra filol . nauk. prof. V.V. Dubichins?koho. Kharkiv: Shkola, 2006, 832 p.
 4. Zemel?nyy kodeks Ukrayiny : za stanom na 05.10.2011r [Land Code of Ukraine, as of 05.10.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny [Parliament of Ukraine].Electronic resource Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14.
 5. Tymchasovyy poryadok vyznachennya otsinochnoyi ( Perevazhno rinkovoyi ) vartosti nerukhomosti ta ob'yektiv nezavershenoho budivnytstva , chto prodayut?sya ( obminyuyut?sya ) , zatverdzhenykh postanovoyu Kabinetu ministriv Ukrayiny ot 26.10.2011r . №11103 / Kabinet Ministriv Ukrayiny [Temporary order to determine the estimated (mainly market) value of real estate and construction in progress sold (exchange), approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from 26.10.2011r. №11103. Cabinet of Ministers of Ukraine]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=ll03-2011-%EF.
 6. Slovnyk rosiys?koyi movy : ok . 57000 sliv [Russian dictionary]. Za red. chl. -kor. AH SRSR N.YU. Shvedovoyi. 20- e yzd, stereotyp. Moscow. : Ros . . yaz , 1988, 750 p.
 7. Velykyy tlumachnyy slovnyk ukrayins?koyi movy [Great Dictionary of Ukrainian language] uklad, y holiv. red. V.T. Busel. Kyiv: Perun, 2002, 1440 p.
 8. Bodi 3., Merton R Finans?i [Finances] ; prov. z anhl. Moscow Yzdat. budynok Vil?yams , 2007, 592 p.
 9. Glossary of Terms for International Valuation Standarts. International Valuation Standarts. [6 ed.].  International Valuation Standarts Commettee, 2003, 112 p.
 10. Ekonomiko-matematychnyy slovnyk : Slovnyk suchasnoyi zhonomicheskoy nauky [Economics and Mathematics Dictionary: Dictionary of modern economics]. avt. - uklad . L. I. Lopat -nykiv. 5- e yzd, pererab .. i dop Moscow: . Sprava , 2003, 520 p.
 11. Zakon Ukrayiny [Law of Ukraine ]. " Pro otsinku mayna , maynovykh prav ta profesiynu otsinochnu diyal?nist? v Ukrayini ": za stanom na 07.05.2011r . ["On the assessment of property, property rights and professional valuation activities in Ukraine", as of 07.05.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot 12.07.2001r . № 2658 - III [Parliament of Ukraine. Law of 12.07.2001. Number 2658 - III]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14.
 12. Perovych L., Vynarchyk L. Kadastroviy monitorynh zemel? [Cadastral land monitoring]. Heodeziya , kartohrafiya y aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. 2009, no.73, pp. 97-101.
 13. Tsyvil?nyy kodeks Ukrayiny : za stanom na 16.10.2011r .[ The Civil Code of Ukraine, as of 16.10.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny [Parliament of Ukraine]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15.
 14. Zakon Ukrayiny " Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na Nerukhome mayno ta yikh obtyazhen? ": za stanom na 16.03.2010r [Law of Ukraine "On State Registration of Rights to Real Estate and Their Encumbrances": as of 16.03.2010]. Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot 01.07.2004 № 1952-IV [Parliament of Ukraine. Law of 01.07.2004 no. 1952-IV]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1952-l5.
 15. Zakon Ukrayiny "Pro Vidnovlennya platospromozhnosti borzhnyka abo Vyznannya eho bankrutom" : za stanom na 16.10.2011r . [Law of Ukraine "On restore the solvency of the debtor or bankruptcy": as of 16.10.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot 14.05.1992 № 2343-KHII [Parliament of Ukraine. Law of 14.05.1992, no. 2343-XII]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-l2.
 16. Zakon Ukrayiny " Pro vykonavche provadzhennya ": za stanom na 01.11.2011r . [Law of Ukraine "On enforcement proceedings": as of 01.11.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot 21.04.1999 № 606- XIV [Parliament of Ukraine. Law of 21.04.1999, no. 606-XIV]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg-606-14.
 17. Zakon Ukrayiny "Pro opodatkuvannya prybutku pidpryyemstv ": za stanom na 01.04.2011r. [Law of Ukraine "On Profit Tax": as of 01.04.2011] Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot 28.12.1994 № 334 /94 -VR. [Parliament of Ukraine. Law of 28.12.1994, no. 334/94-VR]. Electronic resource. Available at: HTTP://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginerz=334%2F94-%E2%F0?.
 18. Zakon Ukrayiny "Pro pravovi zasady tsyvil?noho zakhystu ": za stanom na 12.06.2011r. [Law of Ukraine "On the legal principles of civil defense": as of 12.06.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot vid 24.06.2004 № 1859 –IV [Parliament of Ukraine. Law of 24.06.2004, no. 1859 from-IV]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bub'laws/main.cgi?nreg=l859-15.
 19. Zakon Ukrayiny "Pro nederzhavne pensiyne zabezpechennya ": za stanom na 01.10.2011r. [Law of Ukraine "On the private pension system": as of 01.10.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny. [Parliament of Ukraine. Law of 09.07.2003, no. 1057 from-IV]
 20. Povitryanyy kodeks Ukrayiny : za 1 na 16.09.2011r. [Air Code of Ukraine, as of 16.09.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny [Parliament of Ukraine]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-inAaws/main.cginerz=3167-12?
 21. Mizhnarodni standarty OTSINKY [International standards for evaluation; prov. z anhl . S. O. Puzanka. 8- me vydannya. Kyiv " ArtEk ", 2008, 432 p. 
 22. Zakon Ukrayiny "Pro investitsiynu diyal?nist?" : za stanom na 12.06.2011r. [Law of Ukraine "On investment activity", as of 12.06.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot 18.09.1991 № 1560- KHII. [Parliament of Ukraine. Law of 18.09.1991, no. 1560-XII.]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12&print=l.
 23. Zakon Ukrayiny "Pro orendu derzhavnoho ta komunal?noho mayna" : za stanom na 05.10.2011r. [Law of Ukraine "On Lease of State and Municipal Property": as of 05.10.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakon ot 10.04.1992, no. 2269- KHP [Parliament of Ukraine. Law of 10.04.1992, no. 2269-XII.]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2269-12.
 24. Zakon Ukrayiny "Pro podatok z dokhodiv fizichnikh osib ": za stanom na 01.01.2011r. [Law of Ukraine "On Income Tax persons", as of 01.01.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny . Zakon ot 22.05.2003, no. 889-IV. [Parliament of Ukraine. Law from 22.05.2003 № 889-IV.]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi7nreg-889-15.
 25. Natsional?nyy standart № 2 "Zahal?ni zasady OTSINKY mayna y maynovykh prav", zatverdzhenykh postanovoyu Kabinetu ministriv Ukrayiny ot 28.10.2004 № 1442 [The national standard number 2 "General principles of property valuation and property rights", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 28.10.2004, no. 1442]. Kabinet Ministriv Ukrayiny [Cabinet of Ministers of Ukraine]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-binAaws/main.cgi?nreg=1442-2004-%EF.
 26. Podatkovyy kodeks Ukrayiny : za stanom na 11.10.2011r. [Tax Code of Ukraine: as of 11.10.2011]. Verkhovna Rada Ukrayiny [Parliament of Ukraine]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-in/laws/main.cgi?nreg=27'55-17.
 27. Rusakova I.H., Kashyn V.A., Tolkushkin A.V. Podatky i opodatkuvannya : navchal?nyy posibnyk [ dlya Vuziv ] [Taxes and nalohoblozhenye: uchebnoe posobye [for Universities]]. Moscow: Yuniti, 2000, 495 p.
 28. Natsional?nyy standart № 1 "Zahal?ni zasady OTSINKY mayna y maynovykh prav", zatverdzhenykh postanovoyu Kabinetu ministriv Ukrayiny ot 10.09 . 2003 r. [The national standard number 1 "General Principles of Property Valuation and Property Rights" approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 10.09. 2003]. Kabinet Ministriv Ukrayiny [Cabinet of Ministers of Ukraine]. Electronic resource. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1440-2003-%EF.