Аналіз методів вимірювання теплотворної здатності природного газу

2011;
: pp. 69-78
1
Lviv Polytechnic National University
2
Gas industry management “LvivGazvydobuvannya”, Ukraine

The methods of natural gas specific calorific value (calorific power) measurements which are valid in the up-to-date gasometry are considered. The methodology of evaluation of precision of natural gas specific calorific value measurements by a calorimetric method is proposed and analyzed. The methodology is based on determining of uncertainty of received results of measurements.

1. Мотало А.В. Методика оцінювання якості природного газу як джерела енергії / Мотало А.В., Мотало В.П., Стадник Б.І. // Стандартизація, сертифікація, якість, 2009. – № 4. – С. 56–61.

2. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положення: ГОСТ 30319.0-96. – [Дата введения 2000.01.01]. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1999. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт).

3. Гордієнко А.І. До питання переходу на облік природного газу як енергоносія / Гордієнко А.І., Богомолець І.Г., Чуб М.В. // Нафтова і газова промисловість, 2001. – № 3. – С. 42–43.

4. Лур’є А.І. Перспективи переходу газової галузі України на облік природного газу за його енергетичною цінністю / Лур'є А.І., Хвостова О.В., Наконечний Я.Б. // Питання розвитку газової промисловості України: Збірник наукових праць УкрНДІгаз. – 2008. – Вип. 36. – С. 173– 177.

5. Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром: ГОСТ 27193-86. – [Дата введения 01.01.88]. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 13 с. –
(Государственный стандарт Союза ССР).

6. Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе: ГОСТ 22667-82. – [Дата введения 01.07.83]. – М.: Издательство стандартов, 1982. – 4 с. – (Государственный стандарт Союза ССР).

7. Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних: ДСТУ ISO 6974- 2:2007. – [Чинний від 2008-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 21 с. – (Національний стандарт України).

8. Основи метрології та вимірювальної техніки: [підручник для вузів в двох томах]/ [М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник та ін.]; за ред. Б.І. Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”. – 2005. – Т1. Основи метрології. – 532 с.

9. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність, № 1765-IV від 15.06.2004 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид.– К.: Парлам. вид-во, 2004. – 22 с. – (Бібліотека офіційних видань).– (Закон України).

10. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій: ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 26 с. – (Національний стандарт України).

11. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань: навч. посіб. / М.М. Дорожовець. – Львів: Вид-во Нац. уні-ту “Львівська політехніка”, 2007. – 624 с.

12. Метрологія. Застосування “Руководства по выражению неопределенности измерений”: ДСТУ-Н РМГ 43:2006. – [Чинна від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 20 с. – (Настанова).