Коригування похибок діодних цифрових термометрів

2011;
: pp. 50-54
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

The digital diode thermometer error factors and error modelling results as multiarguments function are provide in this paper. The some ways of digital diode thermometer errors correction are discussed also.

1. Яцук Ю.В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.11.04 / Яцук Юрій Васильович. – Львів, 2009. – 19 с.

2. Яцук В. Метод покращення характеристик напівпровідникових сенсорів на основі p-n-переходу / В. Яцук, Ю. Яцук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2002. – № 59. – С. 90–95.

3. Яцук В.О. Підвищення точності та метрологічної надійності засобів вимірювання температури з напівпровідниковими сенсорами / В.О. Яцук, Ю.В. Яцук // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”; “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2003. – Вип. 475. – С. 88–93.

4. Василюк В.М. Проектування цифрових термометрів з термодіодними сенсорами / В.М. Василюк, А.М. Леновенко, П.С. Малачівський // Вимірювальна техніка та метрологія – №56. – 2000. – С. 55–58.

5. New Method of Dispersion Minimization of Si p-n Junction Temperature Sensors // V.O. Yatsuk, O.Ye. Basalkevych, Yu.V. Yatsuk, A.O. Sachenko // Proceedings of SAS 2007 – IEEE Sensors Applications Symposium, San Diego, California USA, 6-8 February 2007. – P. 1–4.

6. Shwarts Yu.M., Borblik V.L., Kulish N.R. etc Limiting characteristics of diode temperature sensors. – Sensors and actuators, 86 (2000). – Р. 197-205.

7. Обух І.Я., Яцук В.О., Скебський П.П. Результати експериментальних досліджень уніфікації напівпровідникових сенсорів температури // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, “Автоматика, вимірювання та керування”. – Вип. 551. – 2006. – С. 70–73.

8. Федорков Б.Г., Телец В.А., Дегтяренко В.П. Микроэлектронные цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. – М.: Радио и связь, 1984. – 320 с.

9. Пейтон А. Дж., Волш В. Аналоговая электроника на операционных усилителях: пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1994. – 352 с.

10. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань: підручн. – Львів: Бескид-біт, 2008. – 368 с.