Оптимізація параметрів пружних елементів тензорезистивних вимірювачів тиску за динамічними характеристиками

2011;
: pp. 84-87
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

On based of analysis of dynamics of pressure piezoresistive sensors elastic elements the method of calculation and optimization of parameters of these elements from the point of view minimum of dynamic errors minimum at measuring of nonstationary process has been proposed.

1. Тихан М. До питання динаміки давачів тиску // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" Автоматизація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – № 39. – 2005. – С.104–109.

2. Tykhan M. The piezoresistive sensors for impact pressure // 44th International Scientific Colloquium. Ilmenau. – 1999. – Р. 37–40.

3. Тихан М.А. Тензометрические датчики переменного давления для систем автоматики с нестационарными термовлияниями: автореф. диссер. на соискание уч. Степ. канд. техн. наук. – Пенза, 1995, – 18 с.