Отримання коефіцієнтів вагомості для кількісного оцінювання якості продукції за складовими непевності оцінювання

2011;
: pp. 111-116
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
2
Lviv Politecnic National University

The way of weight coefficient determination based on the considering the specific component of measurement result accuracy, whose quantitative estimation reflects the inhomogeneity of research object and instability of its index properties, is proposed. For this purpose the notion of qualimetric uncertainty whose scope could be determined on the basis of the result scattering related to the research of various selections of production samples or the same selection by the different laboratories is employed.

1. Бойко Т.Г. Огляд методів визначення вагових коефіцієнтів показників властивостей продукції / Т.Г. Бойко // Методи та прилади контролю якості. – 2010. – № 24. – С. 84–89.

2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. – ISO, Switzerland, – 1993. – 101 p.

3. Бойко Т. Концепція встановлення вагових коефіцієнтів для кваліметричної моделі програмних продуктів / Т.Г. Бойко // Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання (ACSN-2009): 4-та Міжнар. наук.-техн. конф. 9–11 листопада 2009 р.: тези доповіді. – Львів, 2009. – С. 138–139.

4. Бойко Т.Г. Вимоги для нормування методик кваліметричного оцінювання / Т.Г. Бойко // Вимірювальна техніка і метрологія. – 2010. – № 71. – С. 125–132.

5. Бойко Т.Г. Оцінювання якісного рівня як імовірнісна задача / Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела, П.Г. Столярчук // Методи та прилади контролю якості. – 2006. – № 16. – С. 73–76.

6. Бойко Т.Г. Кількісна оцінка якості з врахуванням невизначеності оцінювання / Т.Г. Бойко // Стратегія якості в промисловості і освіті: VI Міжн. конф. 4–11 червня 2010 р.: тези доповіді. – Дніпропетровськ–Варна (Болгарія), 2010. – Т.1, ч.2, секція 4. – С. 501–504.

7. Бойко Т. Методики – необхідна умова єдності і точності кваліметричного оцінювання / Т.Г. Бойко // Україна у європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права: VI Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 квітня 2010 р.: тези доповіді. – Львів, 2010. – С. 86–88.

8. Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT): ДСТУ ISO 10012:2005. – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 26 с. – (Національний стандарт України).

9. Бойко Т.Г. Формування нормативної бази управління якістю вимірювань в Україні (новий стандарт ДСТУ ISO 10012) / Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2005. – № 2. – С. 30–33.

10. Бойко Т.Г. Забезпечення єдності і точності кваліметричного оцінювання продукції / Т.Г. Бойко // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Автоматика, вимірювання та керування”. – 2009. – № 639. – С. 175– 179.

11. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: підруч. / [Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник, О.В. Івахів, Т.Г. Бойко, А. Ковальчик]; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 618 с.

12. Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии): моногр. / Г. Г. Азгальдов. – М.: Экономика, 1982. – 256 с.

13. Варжапетян А.Г. Квалиметрия: учеб. пособие / А.Г. Варжапетян. – СПб.: СПбГУАП, 2005. – 176 с.

14. Метрологія та вимірювальна техніка: підруч. [для студ. вузів електротехнічних спец.] / [Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко]; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 544 с.

15. Походило Є.В. Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання імітансу об’єктів кваліметрі: автореф. дис. док-ра. техн. наук: 05.11.05 / Є.В. Походило; [Національний університет “Львівська політехніка”]. – Львів, 2004. – 40 с.

16. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. Загальні питання і теорія похибок: навч. посіб. / С.С. Обозовський. – К.: НМК ВО, 1991. – 223 с