Volume 10, Number 2, 2020

In this Number

(6 papers)
Volodymyr Brygilevych, Nazar Pelypets, Vasyl Rabyk
pp. 1-6
Leonid Mazurenko, Viktor Grebenikov, Oleksandr Dzhura, Maksym Shykhnenko
pp. 13-20
Sergii Sveleba, Ivan Katerynchuk, Ivan Kuno, Ivan Karpa, Ostap Semotiuk, Volodymyr Brygilevych
pp. 28-32
Vasyl Tchaban
pp. 33-36