ANAMMOX-process

Застосування anammox-процесу для очищення стічних вод від сполук азоту

In this paper the efficiency of ANAMMOX-process use for sewage treatment from nitrogen-containing compounds was investigated. The conditions for promoting the efficient passage of the studied process and the methods of investigation of the anaerobic ammonium oxidation – ANAMMOX were presented. Досліджена ефективність застосування ANAMMOX-процесу для очищення стоків від азотовмісних сполук. Наведені умови, що сприяють ефективному проходженню досліджуваного процессу, та методи, за допомогою яких проводилось вивчення анаеробного  окиснення амонію – ANAMMOX .