антиоксиданти.

Синтез гетероциклів на основі халкону з просторово екранованим фенолом

The synthesis method of six-membered heterocycles with hindered phenol substitutent have been proposed. New pyrimidinyl-thione,  pyrimidinylamine, pyranylidenyl with 2,6-di-thert-butylphenol fragment were obtained. Structure of compounds was confirmed using spectral data. 
Запропоновано  метод  одержання  шестичленних  гетероциклів  з  просторово екранованим  фенольним  замісником.  Одержано  піримідинілтіон,  амінопіримідиніл  та піраніліденіл  з 2,6-ди-трет-бутилфенольним  замісником.  Підтверджено  їх  будову  та наведено спектральні характеристики.