intensity volume

Пошук образів за їх інваріантними та параметричними ознаками

Наведена методика отримання розподілених інваріантних та параметричних властивостей образів під час фрагментації об’єму інтенсивності зображення. Показано застосування отриманих результатів у разі пошуку зображень за вмістом.

Аn extraction method of distributed invariant and parametric features of patterns based on the image intensity volume fragmentation is presented.

Структурні ознаки зображень на основі тривимірної фрагментації поверхні інтенсивності

Розглянуто метод отримання структурних ознак графічних образів за допомогою тривимірної фрагментації простору інтенсивності для розв’язання задачі індексації та пошуку зображень. Розподілені структурні ознаки формуються для тривимірних фрагментів простору інтенсивності, на які його поділено. Запропоновано коефіцієнти структуризації інтенсивності, інтегральні та розподілені структурні властивості. Про- демонстровано експериментальні результати одержання ознак візуальних образів за допомогою методу.

Екстракція ознак зображень при фрагментації інтенсивності

Розроблено метод отримання розподілених ознак зображення на основі фрагментації його інтенсивності. За допомогою методу обчислюються ознаки інтенсивності, координати пікселів зображення та змішані ознаки. Продемонстровано експерименттальні результати залежностей вибраних ознак для тестових зображень.

The method for distributed features of visual patterns extraction is considered. Based on presented methods the features of intensity, pixels coordinates and mixed features are calculated. Some experimental results of using selected method for image features extraction are presented.

Пошук образів за розподіленими ознаками об’ємів інтенсивності

Розглянуто застосування методу отримання розподілених ознак графічних образів за допомогою сканування, що проникає до розв’язання задачі індексації та пошуку зображень. Запропоновано коефіцієнти структуризації інтенсивності, інтегральні та розподілені структурні властивості. Продемонстровано експериментальні результати виконання пошуку із застосуванням методу.