radiation temperature

Моделювання похибок вимірювання температури методами двоканальної термометрії випромінення

Наведено огляд двоканальних методів вимірювання температури об’єктів за випроміненням. На основі комп’ютерного моделювання проаналізовано інструмен- тальну та методичну складові похибки вимірювання температури цими методами. Визначено умови, за яких доцільне їх застосування, та загальні недоліки використання цих методів.

Дослідження впливу шуму приймача випромінення на точність вимірювання температури за випроміненням багатоспектральними методами

Розглянуто вплив шумів приймача випромінення на похибку пірометра у процесі його калібрування. Визначено математичну залежність між похибкою вимірювання температури та відношенням сигнал/шум за різної кількості спектральних каналів пірометра, що досліджено за допомогою математичного моделювання.

Eradiation receiver impact on the pyrometer error in the process of calibration has been considered in the proposed article. The mathematical dependence of temperature measurement error on signal/noise ratio at various amount of spectral pyrometer channels is determined by the modeling.