спосіб очищення

Масообмін в біологічних процесах

The process is researched and the kinetic constants of biochemical purification of gas emission from CO2 with the involvement of microalgae - chlorella are determined. The perspective of the use of biochemical methods of gas purification is proved. The technological scheme of biological gas purification from carbon dioxide is offered. Досліджено процес та визначено кінетичні константи біохімічного очищення газових викидів від СО2 за участі мікроводоростей – хлорели. Доведено перспективу застосування біохімічних методів очищення газу.