As for the problems of methodology theory of law

Received: December 30, 2015
Accepted: December 30, 2015
Authors: 

I. M. Zharovska

In the article the methodological aspects of the theory of law. Particular attention is paid
to problems of methodology in modern general theoretical law

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і гол. ред.
В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 664. 2. Бандура О. О. Основні риси діалектики аксіології
та гносеології права / О. О. Бандура // Форум права. – 2011. – №1. – С. 42–49.
3. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко,
Н. М. Кушнаренко. – [5-те вид., стер.]. – К. : Знання, 2006. – 308 с. 4. Кельман М. С. Методологія
сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку : автореф. д-ра юрид. наук за
спец. 12.00.01 / М. С. Кельман. – К., 2013. 5. Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології /
М. С. Кельман. – Тернопіль, 2011. – 492 с. 6. Рабінович П. Філософія права: деякі “вічнозелені”
наукознавчі сюжети / П. Рабінович // Право України. – 2011. – № 8. – С. 13–20.