Concepts and legal natureof marriage contract

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 188–191

Authors: 

Alyona Dutko

In article considered questions on the specifics of the marriage contract. We analyze the definition of marriage contract. There are the signs of a marriage contract. It turns out the legal nature and place of the marriage contract among family law contracts. Defines marriage contract as family law agreement.

Сімейний кодекс від 10.01.2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135. 2. Ульяненко О. О. Шлюбний договір у сімейному праві України / Автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка // О. О. Ульяненко. – К., 2003. – 20 с. 3. Ариванюк Т. О. Правове регулювання відносин власності між подружжям: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. “Цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Т. О. Ариванюк. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2002. – 20 с. 4. Явор О. А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України : автореф. дис.... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / О. А. Явор. – X., 1996. – 18 с. 5. Жилинкова И. В. Брачный договор / И. В. Жилинкова. – Харьков : Ксилон, 2005. – 176 с. 6. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемчушенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юридична думка, 2012. – 1020 с. 7. Дзядевич Д. В. Брачный договор: правовое понятие и механизм действия / Д. В. Дзядевич // Вестник Белорусского госсударственного экономического ун-та. – 2002. – № 3. – С. 69–73. 8. Дорошенко Л. М. Деякі аспекти укладення шлюбного договору / Л. М. Дорошенко, А. О. Бистра // Форум права. – 2013. – №4. – С. 93–97.