Formation and development of storage contractin in Ukrainian land in x–xix centuries

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 202–205

Authors: 

Ihor Panonko, V. Koval

The peculiarities of the storage contract formation in Kyiv Rus are analyzed in the article. The features of furtherdevelopment of storage contract in Ukrainian land after the collapse of Kyiv Rus and to the nineteenth century are determined.

Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII ст. – початок XIV ст.): навч. посіб. – К.: Істина, 2007. – 128 с. 2. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / Монографія. – Львів, 2005. – 280 с. 3. Демчук А. М. Період розвитку відносин зі зберігання на товарному складі в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://конференция.com.ua/files/image/konf%2011/doklad_11_6_01.pdf. 4. Статути Великого князівства Литовського : у 3-х т. Т.2. Статут Великого князівства Литовського 1566 року / [за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Одеса : Юридична література, 2003. – 560 с. 5. Майкут Х. В. Цивільне право на українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Х. В. Майкут; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2009. – 218 c. 6. Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (IX–XX ст.) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / І. Й. Бойко. – К. : Атіка, 2012. – 348 с. 7. Гаряева Е. Ю. Правовое регулирование отношений , возникающих при размещении ценностей в банковскую ячейку: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гаряева Елена Юрьевна; [Место защиты: Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина]. – М., 2014. – 190 с. 8. Бойко І. Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ 1743 року”. – Львів: Світ, 1998. – 52 с.