Legal collisions of jurisdiction of consideration businesses about administrative crimes

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 181–187

Authors: 

Solomiya Vasyliv

The article considers the main types of legal conflicts of jurisdiction cases on administrative offenses. We characterize solutions to conflicts and eliminating legal jurisdiction of cases on administrative offenses based on analysis of the legislation on
administrative offenses

Лилак Д. Д. Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика): дис. … канд. юрид. наук 12.00.01. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 175 с. 2. Тихомиров Ю. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / Ю. Тихомиров // Государство и право. – 1994. – №1. – С. 3–11. 3. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. Конструкції та наук. концепції): навч. посіб. / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Iнтер, 2008. – 400 с. 4. Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. – 2-ге вид., переролене і доповнене. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 270 с. 5. Власенко Н. А. Коллизионные нормы в советском праве. – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та. – 1984. – 100 с. 6. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави: навч. посібник. – 3-тє вид., змінене і доп. – К.: ІСДО, 1995. – 100 с. 7. Портнов А. В., Москалюк О. В. Види колізій у законодавстві України / А. В. Портнов, О. В. Москалюк // Юрист України. – 2012. – № 1, 2. – С. 5–12. 8. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради. – 201. – № 40, 41. – Ст.379. 9. Капліна О. В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання / О. В. Капліна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2007. – №1(21). – С. 204, 205. 10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – ст.170. 11. Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей: Закон України від 16.09.2014 № 1680-VII. – Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 45. – ст.2043. 12. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII. – Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 2. – ст.892. 13. Сирый Н. И. “Коллизии законов” в украинской правовой доктрине // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – К.: Генеза. – 1996. – С. 37, 38. 14. Погребняк С. П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 – Х.: НЮА ім. Ярослава Мудрого, 2001. – 19 с. 15. Косович В. Недоліки нормативно-правових актів: загальнотеоретична характеристика та шляхи боротьби з ними // Вісник Львівського національного університету. – Серія юридична. – Випуск 56. – 2012. – С. 17. 16. Капліна О. В. Колізії норм кримінально-процесуального права і шляхи їх подолання / О. В. Капліна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2007. – №1(21). – С. 206. 17. Юхимюк О. М. Тлумачення норм права як спосіб подолання правових колізій / О. М. Юхимюк // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Донецьк, 25 лютого 2011 р.). У 2 ч. – Донецк: Цифровая типография, 2011. – Ч. 1. – С. 39–41. 18. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юридический дом “Юстицинформ”. – 2004. – 704 с.